คนไทยได้เฮ! สปส.มีแผนคืนสิทธิ์ผู้ประกันตน มาตรา39 หลังหลุดจากระบบจ่ายเงินสมทบ เชื่อมั่นคนไทยกว่า 9 แสนคนที่เข้าข่ายพึงพอใจ

มีรายงานข่าวระบุว่า นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ในการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2537 เพื่อคืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างและลาออก แต่ยังรักษาสิทธิการเป็นผู้ประกันตน โดยส่งเงินสมทบต่อเดือนละ 432 บาท เพื่อให้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เสียชีวิต และบำนาญชราภาพ ยกเว้นกรณีว่างงาน เนื่องจากไม่มีนายจ้าง แต่ขาดส่งสมทบจนถูกตัดสิทธิรวมกว่า 9.3 แสนคน

“ผู้ประกันตนที่ถูกตัดสิทธิสามารถไปยื่นคำร้องขอคืนสิทธิเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยไม่ถูกเรียกเก็บเงินย้อนหลังแต่จะนับสิทธิบำนาญชราภาพต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในขั้นตอนต่อไปหลัง ครม.เห็นชอบจะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่า 2 เดือนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้และสามารถเริ่มคืนสิทธิให้กับผู้ประกันตนที่ยื่นคำร้องได้ ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาคืนสิทธิภายใน 7 วัน” นพ.สุรเดชกล่าว

ทั้งนี้ มาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ระบุว่า “ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง”

ทั้งนี้ ผู้ประกันสังคมมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ จะได้รับความคุ้มครองในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. กรณีเจ็บป่วย 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีคลอดบุตร 4. กรณีสงเคราะห์บุตร 5. กรณีชราภาพ และ6. กรณีเสียชีวิต
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

4 × 2 =